Biblio3 - photo by Karoline Finnema b&w

BIBLIOLUDIUM

Gamle og nye jungelord

BIBLIOLUDIUM er festivalens rom for lyd og poesi. På Bergen Offentlige Bibliotek lørdag 22. mars har vi invitert performer og poet Kurt Johannessen og pianist Simon Phillips til å utforske hvordan ord og musikk kan filtre seg inn i eller vokse ut av hverandre. Kan en setning være et partitur? Hva skjer hvis flygelet overdøver diktet?

KURT JOHANNESSEN er billedkunstner, performer og poet og har utgitt over femti bøker. Flere av dem er formet som små instruksjoner til leseren og kan minne om hvordan komponister skriver partitur til musikere. SIMON PHILLIPS er pianist i Splitter Orchestra, som spiller konsert på Bergen Kjøtt søndag 23. mars. Han er klassisk utdannet, men jobber hovedsakelig med improvisasjon. Ofte henter han mekaniske og ikke-organiske lyder fra omgivelsene og gjenskaper og oversetter dem til pianoets lydverden.

På årets to øvrige biblioludier henter vi ordene ut av musikken. Komponistene MARTIN RANE BAUCK og ØYVIND TORVUND har begge skrevet nye verk til årets Borealis som er inspirert av ord. Noen ord er flettet inn i musikken, andre finnes før eller bak lyden som inspirasjon. Fortellerne i programteksten til Torvunds ‘Constructing Jungle Books’ er oppdagelsesreisende som lengter ut og vekk mot steder de ikke kjenner. Samtidig vil de spole sivilisasjonen tilbake til en villere og mer opprinnelig natur. En stemme i Baucks ‘Blätterwerk’ lengter samme vei, tilbake til en sommer som er ugjenkallelig forbi.  Vi har vært i komponistenes skrivebordsskuff og fisket opp noen av tekstene, som vil bli lest i samme rom som konserten. Ord kan komme før eller etter, kanskje også inne i musikken. Og kanskje på flere språk.

I samarbeid med Bergen Offentlige Bibliotek.

~ torsdag, 20.3., kl 19.00
~ Domkirke

~ lørdag, 22.3., kl 14.00
~ Bergen Offentlig Bibliotek

~ søndag, 23.3., kl 15.00
~ Bergen Kjøtt

 ___________________________________________________________________________________________

Old and new jungle words

BIBLIOLUDIUM is the festival’s space for sound and poetry. On Saturday March 22nd at the Bergen Public Library, we invite performer and poet Kurt Johannessen and pianist Simon Phillips to explore how words and music might filter into or grow out of each other. Could a sentence become a score ? What happens if a poem drowns in the sound of a piano?

 KURT JOHANNESSEN is a visual artist, performer and poet. Some of his texts are small instructions to the reader and may recall the way composers write scores for musicians. SIMON PHILLIPS is a pianist in Splitter Orchestra, also playing at Bergen Kjøtt on Sunday, March 23rd. Classically trained, he is now mainly working with improvised material. Phillips is particularly interested in trying to replicate the mechanical and repetitive sounds that surround us and translate them into the sound world of the piano.

At the two other Biblioludium events we take words out of their musical context. Composers MARTIN RANE BAUCK and ØYVIND TORVUND are both inspired by words in their new works for this year’s Borealis festival. Some words are woven into the music, others exist before or behind the sound as inspiration. The programme notes for Torvund’s ‘Constructing Jungle Books’ introduces two travellers longing towards areas not yet explored. Simultaneously, they dream of rewinding civilization back to wilder and more primal nature. A voice in Bauck’s piece ‘Blätterwerk’ is yearning in the same direction, back to a summer irrevocably gone.

We have gone fishing in the desk drawers of the composers and will arrange for parts of the  texts to be read in the concert venues. Words may come before or after , perhaps even inside the music. And perhaps in multiple languages.

In collaboration with Bergen public library.

~ thursday, 20.3., 19.00
~ Domkirke

~ saturday, 22.3., 14.00
~ Bergen Offentlig Bibliotek

~ sunday, 23.3., 15.00
~ Bergen Kjøtt

 

Photo by Karoline Finnema