KINO BOREALIS / CINEMA

kuratert av ROB YOUNG

 

JEREMY DELLER & NICK ABRAHAMS
• the bruce lacey experience •
2012 (72 min), English

~ fredag, 14.3., kl 18.00 / torsdag, 20.3., kl 17.00
~ Landmark

 

 MAYA DEREN
• divine horsemen: the living gods of haiti •
1985 (52 min), English

~ fredag, 21.3., kl 18.00
~ Cinemateket

 

CLAUDIA HEUERMANN
a bookshelf on top of the sky – 12 stories about john zorn •
2002 (82 min), English

~ lørdag, 22.3., kl 15.30
~ Cinemateket

 

OBS! FORANDRING I PROGRAMMET

Wojciech Has’ “The Saragossa Manuscript”, som skulle vises på fredag, 21.3., har blitt utsatt og skal istedenfor vises på en post-festival event i ukene etter festivalen.

WOJCIECH HAS
the saragossa manuscript: restored edition •
1973 (176 min), Polish with English subtitles

~ fredag, 4.4., kl 18.00
~ Cinemateket

 

I samarbeid med Cinemateket.

_____________

Film som medium er magi i seg selv. Å regissere en film er en tryllekunst som involverer sminke, lyseffekter, skuespillere. Projisering av filmen er tusenvis av stillbilder som settes sammen for å lure øyet til å tro på en verden som egentlig er en optisk illusjon. Filmen har fra tid til annen feiret dets egen magi i eksempler som John Boulting´s The Magic Box (1951) til Martin Scorsese´s Hugo (2011). I begge disse filmene er spillefilmens teknologi likestilt med den magiske kraften som omformer bevissthet, persepsjon og minne.

Borealis 2014 er en festival for samtidsmusikk som i år har magi og alkymi som tema, denne eldgamle praksisen som ønsket å transformere grunnmaterialer til gull. Mens alkymi som forskning var totalt forbudt under opplysningstiden, har den fortsatt en stor betydning, spesielt blant kunstnere og musikere. Flere av Borealis´ bestillingsverk utforsker dette konseptet om renselse og selvrealisering. I celluloidens tid fantes det en sammenheng mellom de kjemiske prosessene under fremkalling, det å tillate lyset å falle rett på rå filmruller og mellom transformasjonen av disse rå blanke filmene til en rekke av bilder som lyste og flimret på et lerret og som kunne oppleves.

Hvis det er et felles tema for filmene i Borealis filmprogram er det utforskningen av uforståelig og hemmelig kunnskap. ‘A Bookshelf On Top Of The Sky’, Claudia Heuermann´s videoportrett av komponist/improvisatør/frontfigur John Zorn, viser en mann hvis arbeid strekker seg fra hermetisk filosofi, manifestert i magi fra det eldgamle Egypt til Aleister Crowley, og den jødiske kabbalaens hemmeligheter. Zorn selv er en motvillig trollmann, den skapende kraften bak et tett knyttet kollektiv av eksperimentelle musikere i sentrum av New York, sky for pressen og medias inntregning på arbeidsplassen hans. Den endelige filmen oppsøker subjektet sitt fra et nummer av vinkler og tar seg tid til å sette spørsmålstegn ved dokumentarens egenskap av å skape seg selv i prosessen.

I filmen ‘The Bruce Lacey Experience’ – laget av kunstnerene Jeremy Deller og Nick Abrahams – forteller historien om britiske kunstneren Bruce Lacey som laget et sjamansk rite som en sentral del av hans performance de siste 30 årene. Som filmen viser, har Lacey en forbløffende livshistorie som på mange måter minner om tidlig britisk alternativ humor (The Goons, Monty Python), kybernetikk og bygging av roboter, absurd kabaret, folkrock (Fairport Convention), Dick Lester´s Beatlesfilmer fra 1960-tallet, den frie festivalscenen og tidlig installasjonskunst og performance.

Vi er spesielt stolte av å presentere en veldig sjelden visning av den polske filmen ‘The Saragossa Manuscript’ fra 1965 med skuespiller Zbigniew Cybulski. Filmen er en adapsjon av den makabre novellen fra 1700-tallet av Jan Potocki, et merkelig og foruroligende drama som starter med en krig i Spania men blir til en serie av forvirrende fortellinger, og fortellinger i andre fortellinger, filmer innad andre filmer, som en Babushka-dukke, som skaper uklare skiller mellom virkelighet og fiksjon. Vi forsvinner inn i den magiske boksen, men når vi trer ut igjen er vi ikke sikre på om verden er den samme.

Rob Young

____________________________________________________________________________________________

 

 curated by ROB YOUNG

JEREMY DELLER & NICK ABRAHAMS
• the bruce lacey experience •
2012 (72 min), English

~ friday, 14.3., 18.00 / thursday, 20.3., 17.00
~ Landmark

 

MAYA DEREN
 • divine horsemen: the living gods of haiti
1985 (52 min), English

~ friday, 21.3., 18.00
~ Cineamateket

 

CLAUDIA HEUERMANN
a bookshelf on top of the sky – 12 stories about john zorn •
2002 (82 min), English

~ saturday, 22.3., 15.30
~ Cineamateket

please note: CHANGE IN THE PROGRAMME

Wojciech Has’ “The Saragossa Manuscript” which was originally scheduled for Friday, 21.3., is postponed and will be shown during a post-festival event in the coming weeks.

WOJCIECH HAS
the saragossa manuscript: restored edition •
1973 (176 min), Polish with English subtitles

~ friday, 4.4., 18.00
~ Cinemateket

 

 

 

In collaboration with Cinemateket.

_____________

Film as a medium is a kind of magic itself. Directing a movie is a gigantic conjuring trick involving make-up, sets, lighting effects, actors. Projecting the film, thousands of still images run together to trick the eyes into believing in a world that’s really an optical illusion. The cinema has occasionally celebrated its own sense of wonder, from John Boulting’s The Magic Box (1951) to Martin Scorsese’s Hugo (2011). In both these movies, the technology of cinema is equated with the magical power to transform consciousness, perception and memory.

The Borealis Festival 2014 is a contemporary music festival with a theme of magic and alchemy, the ancient practice that hoped to transform base materials into gold. While alchemy as a science was conclusively disproved around the time of the Enightenment, it remains a powerful idea, especially among artists and musicians. Several of Borealis’s commissioned compositions explore this concept of purification and self-realisation. In the celluloid age, there was a connection between the chemical process of developing and allowing light to fall onto the raw film reels, and between the transformation of these raw, blank reels to the experience of the images glowing and flickering on a screen.

If there’s a common theme in the films within the Borealis screening programme, it’s the exploration of arcane and secret knowledge. ‘A Bookshelf On Top Of The Sky’, Claudia Heuermann’s video portrait of American composer/improvisor/bandleader John Zorn, shows a man whose work has ranged across hermetic philosophy, manifestations of magic from ancient Egypt to Aleister Crowley, and the secrets of the Jewish kabbala. Zorn himself is a reluctant magus, the organising force behind a tight knit collective of experimental musicians in downtown New York, wary of press and media intrusion into his working practice. The resulting film approaches its subject from a number of angles and takes time out to question the nature of documentary making itself in the process.

The film ‘The Bruce Lacey Experience’ – made by artists Jeremy Deller and Nick Abrahams – tells the story about British artist Bruce Lacey who has made shamanic rites a key part of his performances for the past 30 years. As this film demonstrates, Lacey has an astonishing life story that connects at various points with early British alternative comedy (The Goons, Monty Python), cybernetics and robot building, absurdist cabaret, folk-rock (Fairport Convention), Dick Lester’s 1960s Beatles films, the free festival scene and the early days of installation art and performance.

We are especially proud to present two very rare screenings of the mind-bending Polish film ‘The Saragossa Manuscript’ (Rękopis znaleziony w Saragossie). Released in 1965 and starring the Polish actor Zbigniew Cybulski, the adaptation of a macabre 18th century novel by Jan Potocki is a weird and unsettling drama that begins with a war in Spain but turns into a disorientating series of stories within stories, films within films, like a Babushka doll, blurring the distinctions between reality and fiction. We disappear into the magic box, but when we step out again, we are not sure if the world is the same.

Rob Young