1

ØYVIND TORVUND • constructing jungle books •

med / with SPLITTER ORCHESTER

Øyvind Torvund mottok i 2013 det prestisjefylte stipendet til Berlins Kunstnerprogram (BKP) fra det Tyske Akademiske Utvekslingsprogrammet (DAAD). I løpet av stipendperioden har han samarbeidet med de 24 komponist-musikerne som utgjør medlemmene i Splitter Orchester, for sitt nye verk ’Constructing Jungle Books’.

Hva er natur? Hva er kultur? Og er det en forskjell mellom de to? Under arbeidet med stykket har Torvund arbeidet med en av de eldste former for lyd: dyrelyder. Gjennom å bruke disse, sporer han opp de første former for uttrykk og melodier – romantiske gester som har fulgt med over til nåtiden. Han bruker både råmateriale og kultiverte lyder, og snur dem inn i noe nyskapt. Verket er basert på lydopptak fra dyrelydsarkivet ved Berlins Naturhistoriske museum, i tillegg til et utvalg fra komponistens egen samling av feltopptak, tatt opp i ulike skoger og jungler rundt om i verden. Disse opptakene tjener som inspirasjonskilde for improvisasjonene til ulike medlemmer av orkesteret, som igjen blir tatt opp og videreutviklet av komponisten.

I dette bestillingsverket til Borealis mingler førproduserte, manipulerte lyder eller melodiske fragmenter (avspilt fra lydopptak) med den levende musikken fra Splitter Orchester, som i seg selv dekker et vidt spekter – fra enkle folkemelodier til tordnende støy. ‘Constructing Jungle Books’ fokuserer på konseptet ’det eksotiske’ og utforsker forholdet mellom natur og kultur – et sentralt tema i Øyvind Torvunds arbeider.

En produksjon av ausland/projekt archiv e.V., Berliner kunstnerprogramm til DAAD, Elektronisk studio til det Tekniske Universitet Berlin, Berliner Festspiele/MaerzMusik og Borealis festival. I samarbeid med Naturhistorisk museum Berlin. Støttet av Norsk kulturråd og senat for kultur i Berlin.


BIBLIOLUDIUM
før/under konserten.
På samme konserten blir det også fremført ‘Splitters and Lumpers’ av SPLITTER ORCHESTER.

 

~ søndag, 23.3., kl 15.00
~ Bergen Kjøtt

_________________

Ved siden av vanlige musikkstudier i Oslo og Berlin, har den komponisten ØYVIND TORVUND (f. 1976) spilt gitar i rockeband og improvisasjonsgrupper, og musikken hans er satt sammen av ulikt materiale og usammenhengende temperamenter: lyder fra rock og dagliglivet (eller naturen) finnes i kammermusikken, enkelhet i en kompleks kontekst, improvisasjon i sameksistens med distinkt notasjon, musikk kombinert med film eller prosjeksjoner, alvorlighet satt opp mot humor. Ubehandlede melodiske skjemaer kan stamme fra Purcell, fyllet fra detritusen til elektroniske forstyrrelser eller gatestøy. Kategorier er splittet åpne eller gjort uklare og vaner tilbakebøyd. Torvund selv beskriver det slik: «Min hovedinteresse er å ha en så åpen tilnærming til hva som kan fungere som den grunnleggende del av et stykke musikk, og prøve å kombinere flere typer og nivåer av elementer… Kontraster, sammenstillinger og diametralt forskjellige perspektiver interesserer meg fordi jeg tror at det er mye som skjer rundt og under det vanlige musikalske rammeverk, og en hel del ubevisste krefter man kan utforske.»    © Paul Griffiths

                                                                                                                                                                                    

Øyvind Torvund was awarded the prestigious scholarship of the Berlin Artists Program (BKP) by the German Academic Exchange Program (DAAD) in 2013. During his scholarship he has been collaborating with the 24 composer-performers of the Splitter Orchester for his new work ‘Constructing Jungle Books’.

What is nature? What is culture? And is there a difference between the two? For the piece Torvund has been working with one of the most ancient forms of sound: animal calls. Using these, he traces the very first expressions and melodies – romantic gestures which sweep on into the present day. He takes both raw and cultivated sounds, and turns them into something new, something of his own. The work is based on recordings from the animal call archive of the Berlin Natural History Museum, as well as some selected sounds from the composer’s own collection of field recordings, gathered in various forests and jungles around the world. These recordings then serve as a source of inspiration for improvisations made by members of the orchestra, which are then recorded and further worked on by composers.

In this commission for Borealis, pre-produced, manipulated sounds or melodic fragments (played on recording) mingle with the live music of the Splitter Orchester, which itself covers a wide spectrum – from simple folk melodies to thunderous noise. ‘Constructing Jungle Books’ focuses on the concept of the exotic, and examines the relationship between nature and culture – a central theme in Øyvind Torvund’s works.


A production by ausland Berlin, DAAD Artists-in-Berlin Program, Electronic Studio of the Berlin University of Technology, Berliner Festspiele/MaerzMusik and Borealis Festival. In collaboration with the Berlin Museum of Natural History. Kindly supported by the Arts Council Norway and the Berlin Senate Chancellery for cultural affairs.

 

BIBLIOLUDIUM before/during the concert.
At this concert the SPLITTER ORCHESTER will also perform ‘Splitters and Lumpers’.

 

~ sunday, 23.3., 15.00
~ Bergen Kjøtt

__________________

Alongside regular musical studies in Oslo and Berlin, the Norwegian composer ØYVIND TORVUND (b. 1976) played guitar in rock and improvising groups, and his music assembles disparate materials, inconsistent attitude: sounds from rock or from everyday life (or nature) occurring in chamber music, simplicity in a complex context, improvisation coexisting with exact notation, music combined with film or projections, seriousness in counterpoint with humor. Raw melodic schemes may come from Purcell, the infill from the detritus of electronic distortion or street noise. Categories are split open or blurred, habits unbent. Torvund himself puts it like this: “My chief concern is keeping an open approach as to what may function as the constitutive parts of a work of music, and trying to combine several kinds and levels of elements.…Contrasts, juxtapositions and completely opposite perspectives interest me because I believe that there is a lot happening around and beneath the ordinary musical framework, and a lot of unconscious forces to be explored.”       © Paul Griffiths