SplitterOrchestra - Photo by Steffi Weismann

SPLITTER ORCHESTER • splitters and lumpers •

 

‘Splitters and Lumpers’, en kollektiv komposisjon av Splitter Orchester, er hovedsaklig basert på fri improvisasjon.
Splitter Orchesters komposisjoner er utviklet og forberedt gjennom prøver og kan bli beskrevet som strukturerte improvisasjoner med komposisjonelle elementer som får deres endelig form gjennom lyd kun under den aktuelle fremførelsen.
Organisk utviklede forandringer kontrasterer med uventede musikalske avbrekk og vendinger som også kommer overraskende for komponist-musikerne i orkesteret. Disse endringene blir så fanget opp og utviklet videre kollektivt. Et veldig åpent musikalsk konsept er basen for det kunstneriske samarbeidet.

I ‘Splitters and Lumpers’ arbeider Splitter Orchester med improvisatoriske metoder som transmuterer de elektroniske og akustiske lydkildene som de kan produserer inn i mere komplekse akustiske former – en parallell til de alkymistene som forsøkte å transmutere verdiløse metaller til gull og sølv og som med deres praksis og eksperimenterer banet vei for dagens kjemi.
Det mystiske elementet i denne ”indre metamorfose” av materie som var av stor viktighet for alkymistene, utfolder seg i en mer verdslig og nøytral måte gjennom Splitter Orchesters musikalske praksis, gjennom letingen etter den ”sanne” lyd som selvfølgelig aldri vil kunne eksistere. Den kontinuerlige søknen etter denne lyden skaper en filosofisk-alkymisk dimensjon i denne musikken som inviterer publikummet til å oppleve en ny, helst ukjent form for lytting.

 

~ søndag, 23.3., kl 15.00
~ Bergen Kjøtt

På samme konserten blir det også fremført ‘Constructing Jungle Books’ av ØYVIND TORVUND.

_____________________

Splitter Orchester ble grunnlagt i april 2010 av Clare Cooper, Clayton Thomas og Gregor Hotz med det mål for øye å skape et unikt orkester i Berlin som kunne representere det stilistisk divergerende “echtzeitmusik”-miljøet. Det består av 24 internasjonalt anerkjente musikere og kunstnere fra dette miljøet, som har definert og redefinert et stort spekter med musikalske stilarter fra 1995 og fremover. En viktig del i utviklingen av dette musikalske miljøet var fokuset på reduksjon av virkemidler, materialer og musikalske gester på slutten av 1990-tallet. Inkluderingen og bruken av elektronikk og hjemmelagde preparerte instrumenter som utvidet det instrumentelle registeret spilte en stor rolle i differensieringen av lyden. Alle medlemmene er både komponister og musikere, men har veldig ulik bakgrunn. En av de få tingene de har til felles dog er at de setter improvisasjon – fri, idiomatisk, eller kompositorisk kontrollert – i musikkens senter.
Gjennom 2010 og 2011 ble prøvene etterfulgt av offentlige presentasjoner på månedlig basis. Hver prøve varte en ettermiddag og ble avrundet med en kort offentlig konsert i en workshop-lignende atmosfære. På workshop-konsertene, som foregikk på WABE, Berlin, ble ulike modeller for improvisasjon som hadde blitt utviklet i løpet av ettermiddagen presentert for publikum og noen ganger diskutert. Dette demonstrerte på en livaktig og imponerende måte mulighetene for real-time musikalsk kommunikasjon og kollektiv, umiddelbar skapelse av musikk i et ensemble på denne størrelsen. I 2012 samarbeidet Splitter Orchester for første gang med en komponist og presenterte Mathias Spahlingers ‘étude for an orchestra without a conductor (doppelt bejaht)’.
Splitter Orchester er et langtids prosjekt og fungerer som en plattform for utveksling av kunstneriske ideer på den lokale musikkscenen. Orkesteret samler ulike generasjoner av musikere sammen, og lurer Berlins langtidsboende bort fra deres vanlige omgivelser. Ved å gjøre dette skaper Splitter Orchester et uvanlig rammeverk hvor personlige metoder og praksiser rundt komponering og improvisering blir analysert. Denne løpende prosessen er av største viktighet for orkesteret.
Berlins tiltalenhet som et internasjonalt laboratorium for eksperimentell musikk blir forsterket av Splitter Orchester siden det ikke eksisterer mange orkestre i verden av denne størrelsen som består ikke bare av interpreter, men av komponist-utøvere som er engasjert i en langtids kollektiv arbeidsprosess, som benytter seg av hele registeret av improvisatoriske og kompositoriske muligheter.

__________________________________________________________________________________________________

‘Splitters and Lumpers’ is a collective composition of the Splitter Orchester, is mainly based on free improvisation.
The compositions of the Splitter Orchester are developed and prepared during rehearsals and can be described as structured improvisations with compositional elements that take their final shape in sound only during the actual performance. Organically evolving changes contrast with unexpected musical breaks and turns which also come surprising to the composer-performers of the orchestra. These changes are then being captured and developed further collectively. A very open musical concept is the base of the artistic collaboration.
In “Splitters and Lumpers” the Splitter Orchester works with improvisational methods that transmute the electronic and acoustic sound sources of the single members of the orchestra and the infinite multitude of abstract and concrete sound material which they can produce into more complex acoustic forms -  a parallel to the alchemists who tried to transmute ignoble metals into gold and silver, and with their practice and experiments prepared the way for today’s chemistry. The mystical element of the “inner metamorphosis” of matter which was of great importance for the alchemists, unfolds in a more worldly and neutral way in the musical practice of the Splitter Orchester, in the search of the “true” sound which of course will never exist. The continuous search for this sound creates the philosophical-alchemical dimension of this music which invites the audience to experience a new and ideally unknown way of listening.

 

~ sunday, 23.3., 15.00
~ Bergen Kjøtt

At this concert the SPLITTER ORCHESTER will also perform ‘Constructing Jungle Books’ by ØYVIND TORVUND.

__________________

The Splitter Orchester was founded in April 2010 by Clare Cooper, Clayton Thomas and Gregor Hotz with the goal of creating an unique orchestra in Berlin to represent the stylistically diverse “echtzeitmusik” scene. It consists of 24 internationally renowned artists and members of this scene, who defined and redefined a large spectrum of musical styles from approx. 1995 on. A substantial phase in the musical development of the scene was the focus on a reduction of means, materials or musical gestures in the late 1990′s. The integration and use of electronics and self-made prepared instruments to expand the instrumental range played a large role in the differentiation of the sound. All members are composer-performers but with very different backgrounds. One of the few things they have in common though is that they put improvisation – free, idiomatic, or compositionally controlled – into the centre of the music.
During 2010 and 2011 rehearsals followed by public presentations took place on a monthly basis. Each rehearsal took a whole afternoon and was concluded by a brief public concert in a workshop-like atmosphere. At the workshop concerts, which took place in WABE, Berlin different models of improvisation which had been developed in the afternoon were introduced to the public, and sometimes discussed. This vividly and impressively demonstrated possibilities of real-time musical communication and collective, instantaneous creation of music in an ensemble of this scale. In 2012 the Splitter Orchester collaborated for the first time with a composer, presenting Mathias Spahlinger’s ‘étude for an orchestra without a conductor (doppelt bejaht)’.
The Splitter Orchester is a long-term project and serves as a platform for the exchange of artistic ideas in the local music scene. The orchestra brings different generations of musicians together and lures long-time residents of Berlin away from their usual surroundings. In doing so, it creates an unusual framework, in which personal methods and practices of composing and improvising are analysed. This continuous process is of greatest importance to the orchestra. The attractiveness of Berlin as an international laboratory of experimental music is enhanced by the Splitter Orchester, since there are not many orchestras of this size in the world that consist not only of interpreters but of composer/ performers who are engaged in long-term collective working processes, utilising the entire range of improvisational and compositional possibilities.

 

Photo by Steffi Weismann