As Above so Below Dydo and Haire

SUSAN HAIRE & STEPHEN DYDO • as above so below •

 

”Det som er Nedenunder korresponderer med det som er Ovenfor, og det som er Ovenfor korresponderer med det som er Nedenunder, for å oppnå mirakelet av Den Ene Ting.” Dette er det andre utsagnet tatt fra Smaragdtavlen som er tilskrevet Hermes Tresmegistus, lovprist i hemmelighet av filosofer og alkymister siden omtrent 800 f.kr. Den underliggende mening – at alt som skjer på et nivå i universet skjer på en sammenkoblet måte i alle andre nivåer – er det som har motivert Dydo og Haire i denne installasjonen.

Musikk er som alkymi. Både alkymisten og komponisten (og senere, utøverne og publikummet) er ideelt involvert i en prosess av selvtransformasjon. Transmutasjonen av elementene, akkurat som skapelsen av musikkstykker, er en prosess som gjør transformasjon mulig. Transformasjonen av et kunstverk gjennom musikk, eller et musikkverk gjennom kunst, er også en lignende prosess. Så musikken til denne installasjonen er i seg selv involvert i en selvtransformasjon; det musikalske kildematerialet ble skrevet av 1600-talls alkymisten Michael Maier i hans verk Atalanta Fugiens (1618). Denne boken inneholder femti illustrasjoner, hver av disse er akkompagnert av et kort epigram, et lengre essay og et trestemmig musikkstykke – det aller første multimediale verk. Dydos og Haires installasjon kombinerer skulptur, fotografi og musikk.

Disse himmelske fotografier er av skum på en elv, menneskelig avløpsvann transmutert til overjordiske visjoner av konstellasjoner overlagt med fragmenter av gamle gummihansker, som følger tradisjoner etter visse alkymister som arbeidet med verdiløse substanser som skitt, sjøskum, brakkvann og urin. Gjennom å bruke avfallsmateriale til skulpturer, reflekterer As Above so Below de alkymiske prosessene nigredo, albedo og rubedo gjennom arbeid med farger som representerer disse stadiene. Disse flokede nettinglignende kvalitetene, i både skulpturer og fotografier, uttrykker tilknytningen av det som er ovenfor og det som er nedenunder.

DYDO og HAIRE har samarbeidet om installasjoner i åtte år og har hatt mange solovisninger i USA, Storbritannia og Nederland. I 2012 hadde de en ambisiøs soloutstilling i Peterboroughkatedralen i England. De 18 installasjonene av Refleksjoner spant over katedralen med et verk som strakk seg 30 meter opp til toppen av kirketårnet. Water of Life, deres første stykke som benyttet seg av gjenvinningsmateriale, spant over midtskipet og var laget av 3000 vannflasker som ble samlet fra rennesteinen under London maratonet. Reflection turnerte til Western Connecticut State University, og ble beæret med et besøk av Hans Hellighet Dalai Lama.

~ onsdag 19.3., kl 16.00
utstillingsåpning
~ torsdag, 20.3. – søndag, 23.3.
utstilling
~ Rom 8

_______________________________________________________________________________________________________________

“That which is Below corresponds to that which is Above, and that which is Above corresponds to that which is Below, to accomplish the miracle of the One Thing.” This is the second statement taken from the Emerald Tablet, attributed to Hermes Tresmegistus, cherished in secret by philosophers and alchemists since about 800 CE. The underlying meaning, that everything which happens in one level of the universe happens in an interconnected fashion in every other, is what has motivated Dydo and Haire in this installation.

 Music is like alchemy. Both the alchemist and the composer (and, later, the performers and the audience) are ideally involved in a process of self-transformation. The transmutation of the elements, just like the creation of musical pieces, is a process that makes the transformation possible. The transformation of a work of art by music, or of music by a work of art, is also a similar process. So the music of this installation is itself involved in a self-transformation; the initial musical source material was written by the 17th century alchemist Michael Maier in his work Atalanta Fugiens (1618). This book contains fifty illustrations, each of which is accompanied by a short epigram, a longer essay and a three-part musical score – the first multimedia work. Dydo and Haire’s present installation combines sculpture, photography and music.

 The celestial photographs are of scum on a river, human effluent transmuted into heavenly visions of constellations overlaid with fragments of old rubber gloves, following the tradition of certain alchemists who worked with worthless substances like dirt, sea foam, dew, brackish water and urine. By recycling waste materials into sculpture, As Above so Below reflects the alchemical processes of nigredo, albedo and rubedo working with colours that represent these stages. The tangled mesh-like qualities, in both the sculpture and the photographs, express the connectedness of that which is above and that which is below.

DYDO and HAIRE have collaborated on installations for eight years and have had many solo shows in the USA, UK and the Netherlands. In 2012 they had an ambitious solo exhibition in Peterborough Cathedral, UK. Reflection consisted of 18 installations that ranged across the Cathedral with one work reaching 30m up to the top of the tower. Water of Life, their first piece using recycled materials,spanned the nave and was made from 3000 water bottles collected from the gutter during the London Marathon. Reflection toured to Western Connecticut State University, honouring a visit by His Holiness the Dalai Lama.

~ wednesday 19.3., 16.00
exhibition opening
~ thursday, 20.3. – sunday, 23.3.
exhibition
~ Rom 8