Borealis 2018 arrangementer - følg med for oppdatering om Borealis 2019

Borealis 2018 Events - stay tuned for updates on Borealis 2019

 • Natacha Diels: Papillon and the Dancing Cranes

 • Verdenspremiere
 • World Premiere
 • 11.03
 • 19:00–20:00
 • Festplassen
  Christiesgate 3A, 5014 Bergen, Norway
 • Ensemble Pamplemousse
  Pinquins

  David Adamcyk (scenografi)

  Kranførere:
  Tommie Kristoffersen
  Helge Nyheim
  Morten Mastadøy
 • Ensemble Pamplemousse
  Pinquins

  David Adamcyk (scenography)

  Crane operators:
  Tommie Kristoffersen
  Helge Nyheim
  Morten Mastadøy
 • Husk varme klær og regnjakke!
 • Remember warm clothes and a rain coat!

Natacha Diels’ nye verk Papillon and the Dancing Cranes – en opera for stort ensemble og heisekraner – springer ut fra komponistens livslange fascinasjon for heisekraner og dualiteten de legemliggjør. De er enkle konstruksjoner hvis ynde og skjønnhet pryder horisontene til økonomisk fremgangsrike byer verden over, og på samme tid impliserer de de komplekse omstendighetene som preger fremskrittet. De er essensielle karakterer som utfører ensformige, repetitive aktiviteter i enorme byggeprosjekter, men blir likevel sjelden vurdert når prosjektet står ferdig. Ved å speile mennesker hvis liv organiseres i spennet mellom hverdagslige sysler og kreative drømmerier, drømmer kranene i Natachas opera om dans og fintfølende sarthet.

Skrevet for tre utøvende heisekraner styrt av profesjonelle kranførere (og nå utøvere) fra Nordic Crane Vest, og et stort ensemble bestående av det amerikanske Ensemble Pamplemousse og den norske perkusjonstrioen Pinquins, er Natacha Diels’ nye arbeid både en musikalsk forestilling og sosial kritikk. Ved å vise til Bergens kompliserte historie som sentral handelshavn i Europa, skandinavisk kulturhovedstad og viktig ressurs både for oljeutvinning og fornybar energi, blir byen et slående bakteppe for miljøkritikk og politiske kommentarer i operaform, en sjanger som i seg selv er en kompleks kunstform gjennomsyret av sosiopolitisk betydning.

Som i mange andre av Natacha Diels arbeid, har den valgte formen som mål å sammenflette en konkret, fysisk verden med den tidvis avgrensede verden som karakteriserer eksperimentell musikk. Som abstrakt kunstform muliggjør Diels musikk at rare og vakre forbindelser oppstår mellom mennesker som ikke synes å ha noe til felles – for eksempel kranførere og eksperimentelle musikere. Kommunikasjon via lyd og kunst åpner opp for medfølelse og produktive samtaler, i retning av en bedre verden.

An opera for large ensemble and construction cranes, Natacha Diels’ new work Papillon and the Dancing Cranes comes from the composer’s lifelong fascination with construction cranes and the dualities they embody. They are simple structures whose grace and beauty decorate the skyline of economically forward-moving cities around the world, simultaneously implying the complicated circumstances surrounding progress. They are essential characters executing tedious, repetitive activities within monstrous construction projects, and yet are rarely considered in the final product. Mirroring humans who share their lives between mundane tasks and creative dreams, the construction cranes in Natacha’s opera dream of dance and delicate fragility.

Written for three performing construction cranes operated by the expert drivers, (and now performers) of Nordic Crane Vest, and a large ensemble of performers from the American Ensemble Pamplemousse and Norwegian percussion trio Pinquins, Natacha Diels’ new work is both musical spectacle and social critique. Addressing Bergen’s complicated histories as a central trading port of Europe, a cultural capital of Scandinavia, and a significant resource for both petroleum and renewable energy sources the city becomes a compelling backdrop for environmental and political commentary in the form of opera, itself a complex art form heavy with socio-political meaning.

Like many of Natacha Diels’ works the form she chooses to work in is intended to join a concrete outside world with the sometimes insular world of experimental music. As an abstract art form, her music allows for strange and beautiful connections between people who may appear to have no commonalities – crane operators and experimental musicians, for example. Communication through sound and art opens the doorway for compassion and productive conversation towards a better world.

Presentert i samarbeid med Nordic Crane Vest

Presented in partnership with Nordic Crane Vest

Støttet av The Hellman Fellowship Program. Reise støttet av U.S. Embassy, Oslo, Det norske generalkonsulatet i New York og Mid Atlantic Arts Foundation gjennom USArtists International, i samarbeid med National Endowment for the Arts, Andrew W. Mellon Foundation og Howard Gilman Foundation. Takk til Naboen og Cramo. Takk til elever og lærere på Fridalen skole, Møhlenpris skole, Nordnes skole, St. Paul skole og International School of Bergen.

Supported by The Hellman Fellowship Program. Travels supported by U.S. Embassy, Oslo, Norwegian Consulate General New York and Mid Atlantic Arts Foundation through USArtists International in partnership with the National Endowment for the Arts, the Andrew W. Mellon Foundation and the Howard Gilman Foundation. Thanks to Naboen and Cramo. Thanks to pupils and teachers at Fridalen skole, Møhlenpris skole, Nordnes skole, St. Paul skole and International School of Bergen.

BIOGRAFIER

Natacha Diels sitt arbeid kombinerer ritualer, improvisasjon, lys/magi/video og kynisk lek for å skape verdener av nysgjerrighet og uro som utfordrer grensen mellom det humoristiske og det makabre. Med fokus på koreograferte bevegelser, animerte syngende orkidéer, og et bredt spekter av hjemmelaget elektronikk og lyder hun har funnet, blir komposisjonene hennes beskrevet som «et eventyr for en skadet verden» (FOCI Arts). Natacha er en etablert komponist, utøver og en av grunnleggerne av komponist­ og utøverkollektivet Ensemble Pamplemousse. Hun er også halvparten av performanceduoen On Structure. Hun tror på at man kan forandre verden, og forsøker å gjøre sin del av endringene gjennom kunst, samtale og utdanning.


Komponist­ og utøverkollektivet Ensemble Pamplemousse fungerer som et slags fokuspunkt for likesinnede kunstnere med en tørst for lydlig utforskning. Ensemblet er en sammensveiset gjeng bestående av ulike kunstnerpersonligheter med bakgrunn fra ulike musikalske felt. Deres kollektive verdsettelse av det utsøkte, fører ensemblet mot nye lydoppdagelser helt i den frynsete utkanten av dissekert instrumentalteknikk. Komposisjon gjør om de unike og virtuose talentene som finnes i hvert av ensemblets medlemmer, til unike magiske øyeblikk. I de mer fleksible øyeblikkene i fremføringene tar ensemblet i bruk former av resonans, hyperaktive bevegelser og en hel mengde absurditet inn i behagelige strukturer av enhetlig skjønnhet.


Pinquins er en grenseoverskridende slagverktrio i stadig utvikling, som er opptatt av å utfordre og utvide formatet de jobber innenfor. De bruker kropp og stemme som en naturlig del av sitt instrumentarium, og samarbeider med komponister og utøvere både fra samtidsmusikken og andre sjangere. Med sitt svært visuelle repertoar og sin unike sceniske tilstedeværelse, har trioen gjort seg bemerket som et av de mest nyskapende unge ensemblene på den norske samtidsmusikk­scenen. Trioen består av Johanne Byhring, Sigrun Rogstad Gomnæs og Ane Marthe Sørlien Holen.

BIOGRAPHIES

Natacha Diels’ work combines ritual, improvisation, lights/magic/video and cynical play to create worlds of curiosity and unease that challenge the line between humor and macabre. With a focus on choreographed movement, animated singing orchids, and a wide array of homemade electronics and found sounds, Natacha’s compositions have been described as “a fairy tale for a fractured world” (FOCI Arts). An accomplished composer and performer, Natacha is a founding member of the composer/performer collective Ensemble Pamplemousse and one ­half of the performance duo On Structure. She believes the world is change­able and attempts to do her part through art, conversation, and education.


Composer/performer collective Ensemble Pamplemousse serves as a focal point for like­minded creators with a thirst for sonic exploration. The ensemble is a close­knit group of divergent artistic personalities, emergent from training in disparate musical fields. Their collective love for the exquisite leads the ensemble to discover new vistas of sound at the frayed edges of dissective instrumental performance technique. Compositions aggregate each member's unique virtuosic talents into extraordinary magical moments. In the flexible moments of performance, the ensemble weaves together shapes of resonance, clusters of glitch, skitters of hyper action, and masses of absurdity into impeccable structures of unified beauty.


Pinquins is a transboundary percussion trio in constant development, engaged in challenging and expanding the format they work within. They use their bodies and voices as a natural part of their instrumentarium, and collaborate with composers and performers from both contemporary music and other genres. With their vast visual repertoire, and their unique presence on stage, the trio has gained prominence as one of the most innovative young ensembles within Norwegian contemporary music. The trio consists of Johanne Byhring, Sigrun Rogstad Gomnæs and Ane Marthe Sørlien Holen.

Tweet This   Share this on Facebook