• Reality-based Audio Workshop: Mongstad

  • Verdenspremiere
  • World Premiere
  • 10.03
  • 12:30–13:50
  • Cinemateket i Bergen
    Georgernes verft 12, 5011 Bergen, Norway

Len deg tilbake og synk godt ned i setet for denne audio-kinoopplevelsen, der BEKs Reality-based Audio Workshop lar ørene dine reise til Norges “månelanding”!

I Reality-based Audio Workshop fordyper noen av Norges mest erfarne lydkunstnere seg i forholdet mellom lyd og virkelighet. På initiativ fra BEK – Bergen senter for elektronisk kunst, har kunstnerne besøkt Mongstad for å gjøre opptak på stedet og følge CO2 gass fra raffineriet gjennom «månelandingen» – som fangstanlegget for CO2 var tenkt å være – til en algeplantasje hvor CO2 brukes i dyrking av spiselige alger. Forsøkene på å skape en sirkulær bane for CO2en, blir et symbol for mange av motsetningene og utfordringene Norge i dag står ovenfor – både i forhold til vår fortid og fremtid.

Oppfatninger og forestillinger om et “sted” må ses i nytt lys når begreper som “post-sannhet”, “alternative fakta” og “falske nyheter” de siste årene har blitt aktualiserte. Må vi finne nye måter å gjøre virkelighetsbaserte lydopptak på, når skillene mellom sannhet og fiksjon er blitt politiserte? Kan lydkunst være en brobygger mellom motsetningene i en stadig mer polarisert medievirkelighet?


Photo: Jiska Huizing

Sit back and get comfortable for an audio cinema experience, as BEK’s Reality-based Audio Workshop take you sonically in to Norway’s “Moon Landing” !

In the project Reality-based Audio Workshop, some of Norway’s most experienced sound artists attempt to re-think the relationship between sound and reality. Initiated by BEK – Bergen center for electronic arts, the artists have visited Mongstad, an industrial area North of Bergen, to record on-site and follow CO2 gas from the refinery, through the CO2 capture facility – which Jens Stoltenberg called Norway’s “moon landing” – to an algae plantation where CO2 is used in the cultivation of edible algae. The attempts at making a circular path of the CO2 in this facility, becomes a symbol of the biggest issues facing Norway today, concerning our past and our future.

Notions of “place” must be seen in new light when concepts such as “post truth” and “fake news” in recent years have become actualised. Do we need to find new ways to do reality-based audio recordings when the differences between truth and fiction have become politicised? Can sound art find a new way to bridge the gaps of a more polarized media reality?

Foto: Jiska Huizing

Presentert i samarbeid med BEK – Bergen senter for elektronisk kunst og Cinemateket i Bergen

Presented in collaboration with BEK – Bergen Centre for Electronic Arts and Cinemateket i Bergen

Takk til Norce Research, Algepiloten, Equinor og Technology Centre Mongstad

Thanks to Norce Research, Algepiloten, Equinox and Technology Centre Mongstad

  • Deltagende kunstnere i Reality-based Audio Workshop: Signe Lidén, Alexander Rishaug, Bodil Furu, Rune Søchting, Yngvild Færøy, Jiska Huizing, Siri Austeen, Joakim Blattmann, Espen Sommer Eide og Ernst Karel.
  • Participating artists in Reality-based Audio Workshop: Signe Lidén, Alexander Rishaug, Bodil Furu, Rune Søchting, Yngvild Færøy, Jiska Huizing, Siri Austeen, Joakim Blattmann, Espen Sommer Eide and Ernst Karel.
  • Tweet This   Share this on Facebook