PROGRAMME NOTES

Borealis Ung Komponist

Mentors:
Øyvind Torvund
Alwynne Pritchard
Raven Chacon

Mirte Bogaert – for people with instruments in a space 15′
Vegar Guleng – Sølja mi 15′
Tord Kalvenes – Fractions 15′
Agnes Hvizdalek – What if. 15′

Currentes:
Bodil Lunde Rørtveit – vokal
Hans Knut Sveen – indisk harmonium, organetto
Jostein Gundersen – recorders
Siri Hilmen – baroque cello

Mirte Bogaert – for people with instruments in a space 

Denne komposisjonen bygger på aktiviteten med å lytte til, og oversette hørte lyder til skapte lyder. Alle lydene som lages starter fra lydlandskapet i rommet, og folkene som er til stede i det. Mirte sin bakgrunn er innen dans og koreografi, og prosessen med å skrive et partitur har vært en søken etter å finne måter å kommunisere på, på tvers av konvensjoner innen koreografi og musikk. Verket har blitt utviklet gjennom samtale med musikerne i Currentes, og partituret rammer inn både kroppslige instruksjoner så vel som situasjoner som er funnet opp og gitt et musikalsk uttrykk. for people with instruments in a space er en komposisjon hvor tilstedeværelsen eller fraværet av kropper i et rom blir det viktigste aspektet, som påvirker konsertens innhold. 

Vegar Guleng – Sølja mi

I tidligere tider var Sølja et vanlig egennavn på kyr i Norge. Tradisjonelt var det budeiene som hadde oppsyn med kyrne, og de hadde typisk stor omsorg til dyrene sine. Tittelen på stykket er hentet fra en kulokk av Karoline Bergseth (1871–1969). I kulokk er det nettopp kjærligheten til dyrene som uttrykkes, mens dyrene lokkes tilbake fra beitet. 

Et annet uttrykk for omsorg for dyrene finner vi i Brødrene Karamasov av Dostojevskij, der munken Sosima forteller om sin bror, som ble alvorlig syk som barn. På sitt dødsleie ble han gradvis mer grepet av kjærlighet til mennesker, dyr og natur, og til slutt begynte han å be fuglene utenfor værelset sitt om tilgivelse. «Det kan synes meningsløst», la munken til, «men fuglene ville vært lykkeligere om vi hadde handlet mer rettskaffent». I dag, drøyt 140 år etter at Brødrene Karamasov kom ut, virker en slik påstand alt annet enn meningsløs. 

I dette stykket utforsker Vegar Guleng sårbare lyder, med hvilket han mener noe i retning av lyder som er eller gir sterke assosiasjoner til menneskelige uttrykk for sårbarhet. Slike lyder finnes overalt rundt oss – vi snakker eksempelvis om at «vinden uler». Og noen ganger når han lytter til vinden, får han det for seg at den er selve naturens gråt. 

Tord Kalvenes – Fractions

Med stykket Fractions undersøker Tord Kalvenes eksistens og hva som gjør oss til den vi er. Stykket tar i bruk referanser til baptistpastoren, aktivisten og forfatteren Martin Luther King Jr., og utdrag og fragmentbearbeidelser av renessansekomponisten Carlo Gesualdo. Dette blir satt inn i et lydlandskap som reflekterer over selvet i et eksistensielt og menneskelig perspektiv. Lydlandskapet kan representerer tankeprosesser flere kan kjenne seg igjen i disse tider. Uttrykk og stemninger som sinne og fortvilelse er gjeldende. Samtidig søker man etter positivitet og håp. Alle mennesker er et produkt av vår egen kultur ­– små «tinnsoldater» i formidlingen av fortid, nåtid og påvirkning mot det fremtidige. Tittelen, Fractions, refererer til bruddstykker. Den refererer til menneskets korte eksistens, og appellerer til følelseslivet vårt. 


Hvordan reflekterer fortiden nåtiden? Hvordan blir fremtiden, og hvilken rolle skal vi spille i utformingen av den?

Agnes Hvizdalek – What if.

«What if. er et samarbeid mellom Ensemble Currentes og meg – Agnes Hvizdalek – som tar utgangspunkt i individuelle preferanser hos musikerne. Ensemblets unike kombinasjon av historiske instrumenter og den mangfoldige bakgrunnen til musikerene har vært fantastisk å jobbe med — ikke minst fordi menneskene bak er eksepsjonelt fine og kunnskapsrike med mye erfaring fra mange ulike kanter av musikkfeltet. Stykket er et resultat av en vakker prosess der vi har kunnet bli kjent med hverandre og dele tanker om og omkring musikk. Det inneholder ting vi er enige om, ting som noen liker mer enn andre, regler vi synes er nyttige og brudd på regler når det er nødvendig. Vi har skapt en liten boble der alt dette kan koeksistere side om side, og jeg håper gleden av å få oppleve dette er smittsom

Mirte Bogaert – for people with instruments in a space 

The composition builds upon the activity of listening to and translating heard sounds into created sounds. Thereby all sounds created, start from the soundscape of the room and the people present in it. With her background in dance and choreography, the process of writing a score was for Bogaert in conversation with the musicians, a search for finding ways to communicate across conventions in choreography and music. The score frames both bodily instructions as well as instructions of imagined situations to be translated into music. for people with instruments in a space is a composition where the presence or absence of bodies in a space, becomes a central aspect, influencing the content of the concert.  

Vegar Guleng – Sølja mi

Another example of care for animals can be found in Dostojevskij’s The Brothers Karamazov where the monk Sosima talks about his brother who got terminally ill as a child. On his deathbed he gradually grew more and more in love with humans, animals and nature, and in the end started begging forgiveness from the birds outside his bedroom. “It can seem pointless”, the monk added, “but the birds would have been happier if our actions had been more noble”. Today, 140 years after The Brothers Karamazov was released, a statement like this seems anything but pointless. 

In the past, Sølja was a common name to give to cows in Norway. Traditionally the milkmaids were the ones watching over the cows and were known to care greatly for the animals. The title of this piece is inspired by a herd call by Karoline Bergseth (1871–1969). In a herd call the love for the animals is expressed to bring the animals back from their pasture. 

In this piece Vegar Guleng is exploring vulnerable sounds, by which he means something along the lines of sounds which are or give strong associations to human expressions of vulnerability. Such sounds exist everywhere around us – for instance we talk about “the wind howling”. And sometimes when Vegar listens to the wind he gets the feeling that the wind is nature itself crying.  

*Sølje is a type of brooch used as accessory on the Norwegian national costume bunad

Tord Kalvenes – Fractions

With the piece Fractions, Tord Kalvenes is exploring existence and what makes us into who we are. The piece utilizes references from the Baptist minister, activist and author Martin Luther King Jr., and excerpts and fragmented adaptations from renaissance composer Carlo Gesualdo. These refrences are used within a soundscape which reflects around human existence. The soundscape can represent thought processes many of us can recognise in these times. Expressions and atmospheres like anger and despair are applicable. Simultaneously we search for positivity and hope. We are a product of our own culture and tiny “tin soldiers” in the communication of the past, the current and the influence on the future. The title Fractions refers to exactly that to our short existence on this planet and our emotional life. 

How does the past reflect the now? What is the future going to be like and what part do we play in shaping it? 

Agnes Hvizdalek – What if.

What if. is a collaboration between Ensemble Currentes and me – Agnes Hvizdalek – which is based on the individual preferences of the musicians. The unique combination of historical instruments and the multitude of backgrounds of the musicians in Currentes has been amazing to work with – especially because the people behind are exceptionally great and knowledgeable, with a lot of experience from many different fields within music. The piece is a result of a beautiful process where we have gotten to know each other and shared thoughts about and around music. It contains things we agree on, things some like more than others, rules we think are useful and rules we agree on breaking when we find it necessary. We have created a tiny bubble where all of this can co-exist side by side and I hope the joy of experiencing this is contagious.”