Elina Waage Mikalsen

Borealisa guossedáiddár
2022–2024

Mearrasámi ja norgga dáiddár ja musihkar, Elina Waage Mikalsen, lea Borealisa guossedáiddár 2022–2024 áigodagas.

Guovtti jagi áigodagas Elina áigu, festivála doarjagiin, guorahallat makkár gaskavuođat leat sámi historjjá, identitehta ja kulturjávkadeami ja eksperimentála jiena, musihka ja iešguđetlágan guldalanvugiid gaskkas. Prošeakta ilbmana iešguđet láhkai ja dat juohkása golmma kategoriijai: dutkan, oasseváldimii vuođđuduvvi bargobájit dahje seminárat, ja gehččiide heivehuvvon dáiddalaš prográmma. Prošeavtta olis son iská mii eksperimentálavuohta lea sámi jiena vuođul, guorahallá gii dat meroštallá maid eksperimenteren mearkkaša, gii guldala ja mainna lágiin, ja maiddái guđe rámmat definerejit mo mii searvat guldaleapmái. Ii leat sáhka loahpalaš vástádusid gávdnamis gažaldagaide, muhto oažžut johtui ságastallama. Elina áigu jođihit ságastallama iežas vuolggasajis, nuorra sámi nisun, gean ruohttasat leat Norggas, ja fievrreda eará oainnuid ja olbmuid sihke digaštallamii, čájáhusa lágideapmái ja gehččiid áŋgiruššamii. Son lea ožžon movtta sámi dáiddár, poehta ja musihkar Nils-Aslak Valkeapää árbbis, gean maiddái dovde Áillohažžan. Elina háliida de kártet iešguđetlágan vejolašvuođaid jienalaš eksperimenteremii Sámis, seammás go viežžá inspirašuvnna eamiálbmot oaidninsajiin miehtá máilmmi, ja oahppá sin guldalan- ja organiserenárbevieruin

Elina lea Borealisa goalmmát guossedáiddár, ja guorrá Jenny Moore ja Marshall Trammell luottaid. Borealis lea vuot bovden guossin dáiddára, guhte bargá jiena, musihka ja sosiála aktivismma russenčuoggás. Metoda láhčá dili dasa ahte sihke artista ieš, geahččit ja festivála organisašuvdnan, sáhttet ovdánit ja oahppat.

Fágabeaivvit sámi eksperimentála musihka, sonalaš práksisa ja guldaleami birra
19. & 20. beaivve

Dáid doaluide mii dáhttut čohkket sámi dáiddáriid, geat beroštit gaskkaid jienain ja musihkas.

Mii: Guokte fágabeaivvi Sámi eksperimentála musihka, jietnadáidaga ja guldaleami birra
Goas: Duorastaga golggotmánu 19. & bearjadaga 20. beaivve, beaivet (Áigi TBA)
Gos: Small Projects, Romsa (Grønnegata 23)
Geat: Sámi dáiddárat ja musihkkárat, geat barget sámi eksperimentála musihkain ja jietnadáidagiin, dahje beroštit das.
Giella: Dárogiella, eŋgelasgiella ja sámegiella.

Golggotmánu 19. ja 20. beaivvi mii deaivvadit ja oahpásmuvvat, ovdanbuktit iežamet práksisiid, guldalit musihka ja ságastallat mo mii iešguđet ládje gieđahallat jiena. Mii lea sámi guldalanvuohki? Mo eksperimeanttalaččat bargat sámi konteavsttas? Leatgo sullasašvuođat sámi ja eará álgoálbmogiid vugiin gieđahallat jiena? Mis lea jietnahistorjá, maid sáhttit guorahallat, mii vuolgá Áillohačča gieddebáddemiin ja musihkain, Bongo-laikas, Mari Boine jietnageavaheapmái ja Jon Persena komposišuvnnaide. Go mii ráhkadit foruma, man olis sáhttit deaivvadit, de mii nannet sámi dáiddáriid, geat fievrredit dán barggu viidáset iešguđet láhkái. Prográmmas leat ovdanbuktimat, main oasseváldit besset iežaset ja iežaset bargguid presenteret, guldalanbottut, ságastallamat ja oktasaš boradeamit.

Romssa Šuvva-fágabeaivvit gullet Elina Waage Mikalsen guossedáiddárprošektii Borealis olis.
Leat go gažaldagat? Ale vuordde, váldde fal oktavuođa: miajulie@borealisfestival.no 

ELINA JA BOREALIS 2023

Borealis 2023 oktavuođas Elina ovdanbuvttii muhtun iđitbeaivvi njuolggočájáhusaid, borramuša ja digaštallamiid, main guorahalle sámi eksperimentála musihka, jiena, kultuvrra ja guldalanpráksisa Østres, Bergenis. Son ovdanbuvttii maiddái Rođu Govkkit/Glenner i Vier -musihkkadáidaga erenoamáš guldalangoađis, man namma lea Jiennagoahti, ja mii lea Fløyen-várrečohkas.
Loga viidáset….

Lyder fra mellomrommene/Jienat gaskkain – hupmanšovva čoakkáldat
Lávvordaga njukčamánu 18.beaivvi 2023, 11.00–14.00, Østre – jietnadáidaga viessu

Lyder fra mellomrommene/Jienat gaskkain – hupmanšovva čoakkáldat ovdanbuktui lávvordaga festiválas Østres. Doppe lei smiehttamuššan mii sámi eksperimentála musihkka, guldalanpráksis ja guldaleapmi lea, ja mo dan sáhttá gieđahallat. Elina láidestii hupmanšovva lotkadis dilálašvuohtan, ja jođihii gehččiid Sámi musihkalaš vuorkámateriála Sámis. Son maiddái ságastalai Oglala Lakota -čerdii gullevaš lávdečájusdáiddár, govvadáiddár, komponista ja dutki Susanne Kitiin Zoom bokte, ja láidestii das ja dalle čuojahuvvon elektronihka musihkkii ja ságastallamii sámi artistta guoktáin, Viktor Bomstadiin ja Katarina Barrukiin. Hallaisen guossohii njálgga rutta ja sámi gáhku, maid Bergen sámesearvvi Britt Waag lei láibon.

Foto: Johanne Karlsrud/Borealis

Rođu Govkkit/Glenner i Vier Jiennagoađis
Gaskavahku njukčamánu 15. – sotnabeaivve. 19. b 2023, Fløyen

Goahti lea árbevirolaš sámi ássanvisti mii lea huksejuvvon muoras ja gokčojuvvon darffiin. Jiennagoahti (Lyttegammen) lei 2023 festivála áidnalunddot guldalanlatnja. Allagasas, Fløyen-váris, Bergena bajábealde, lea Jiennagoáhti-dáidda, mii lea vuođđuduvvon ávvun guldaleapmái – olggu ovddas ja lanja siste lea sadji gos gaskkustit ja oahppat sámi kultuvrra, arkitektuvrra ja giela ja dasa lassin ekologiija birra buot ahkásaččaid várás. Prošeavtta lea dáiddár Elin Már Øyen Vister vuolggahan ovttasráđiid sámi arkiteakta ja dáiddár Joar Nangoin. Festivála oktavuođas beasai guldalangoađis gullat Elina musihkkadáidaga Rođu Govkkit/Glenner i Vier. Dáidda lea ráhkaduvvon olgun báddejuvvon jienain olbmo jienain, ja das guorahallo min gaskavuohta dán máilbmái, mas mii eallit, ja eatnanvuolažiidda – ja mo luondu juogada čiegusvuođaidis ja vajáldahtton báikkiid jus mii beare guldalat.

Guldal Rođu Govkkit/Glenner i Vier Bandcampas

Foto: Stills av Ben Speck/Borealis

Rádioprográmmat, main Elina lea mielde

Prošeavtta ja Elina birra medias

The Wire Magazine: On Location – Borealis
Almmuhus 472, Geassemánnu 2023

Seismograf: Erfaringer, ikke værker – Borealis 2023
Jan Topolski, 15.05.2023

Morgenbladet: Et sjeldent arkitektonisk kunstverk: Som å bade i skogens atmosfære
Justine Nguyen, 05.05.2023

The New York Times: For This Experimental Festival, Bring Your Swimsuit and Dancing Shoes
Jennifer Gersten, 22.03.2023

Bergens Tidende: Dette var den raskeste halvtimen i mitt liv (anmeldelse: 5/6)
Renate Synnes Handal, 24.03.2023

Studvest: Borealis er for deg som vil utfordre deg selv – og for kultureliten
Lone Sivertsen Devik, 22.03.2023 (nett) 

Avvir: Eksperimentála talkshow Bergenis
Nils Gjerstad, 18.03.2023

Bergensavisen: Det mystiske lytterommet
Johanne Hoel, 17.03.2023

Klassekampen: Lytting som tidsmaskin
Frida Fliflet, 17.03.2023

Ballade.no: Historia vår er ein vev fulle av hol
Loga Elina jearahallama dárogillii
Loga Elina jearahallama sámegillii
Siri Storheim, 27.02.2023

Prošeavtta plánat

MIESSEMÁNNU 2023

  • Ságastallamat dáiddáriiguin ja kulturbargiiguin geain lea vásáhus eamiálbmogiiguin
  • Bargodáhpáhus Borealisa hálddahusain ja diđošteapmi

GEASSEMÁNNU 2023

  • Gieddebargomátki Romsii
  • Ságastallamat dáiddáriiguin ja kulturbargiiguin geain lea vásáhus eamiálbmogiiguin

ČAKČAMÁNNU 2023

  • Katarina Barruk fárus mátkkoštit Ubmisámi guovlluide Sámis/Ruoŧas

GOLGGOTMÁNNU 2023

  • Elina jođiha sámi eksperimentála musihka symposia Romssas

NJUKČAMÁNNU 2024

  • Elina ovdanbuktá diŋgojuvvon dáidaga Borealis 2024 oktavuođas
  • Borealis 2024 oktavuođas lea viiddis eksperimentála sámi prográmma, maid Elina ja Borealis leat kurateren

Čuovo prošeavtta Instagramas
Šuvva – Sámi eksperimentála musihka jietna ja guldaleapmi

Guldal Elina Soundcloud dahje Bandcamp bokte