Frivilligkontrakt Borealis

(scroll for english contract)

DENNE AVTALEN REGULERER FORHOLDET MELLOM FØLGENDE PARTER:

Arbeidsgiver Borealis (heretter kalt festivalen)

Strandgaten 207, 5004 Bergen, orgnr. 985 703 167
Kontaktpersoner:
Frivilligansvarlig Emilie Fanor-Fontaine
E-post: frivillig@borealisfestival.no, tlf: 91662702
Daglig leder: Rachel Louis
E-post: rachel@borealisfestival.no, tlf: 48088490

& Deg som arbeidstaker (heretter kalt frivillig)

Borealis har godkjent din søknad for å være frivillig på festivalen. Denne avtalen skal sikre tilfredsstillende arbeidsforhold for de frivillige og god arrangementsavvikling for festivalen. 

VIRKEOMRÅDE

Avtalen gjelder for Borealis 15.–19. mars 2023, eller andre datoer avtalt mellom frivillige og festivalen.

FESTIVALENS ANSVAR OG RETTIGHETER

 • Festivalen har plikt til å sørge for et godt arbeidsmiljø og retningslinjer innen HMS. 
 • Festivalen kan stilles ansvarlig for utgifter ved skade som resultat av arbeidet, gjennom forsikringsavtale. 
 • Festivalen forplikter seg til følgende godtgjørelse for frivillig arbeid: eksklusiv tilgang på alle åpne prøver*, gratis inngang på konserter og arrangementer*, Borealis Merch, og et måltid hver dag du jobber.

*Gjelder så lenge det er ledig kapasitet.

FRIVILLIGES ANSVAR OG RETTIGHETER

Den frivillige forplikter seg til å:

 • Jobbe minimum 18 timer.
 • Følge instruksjoner som er gitt under informasjonsmøte/mail.
 • Møte presis til arbeidsøktene. Ved forsinkelser, sykdom eller frafall av andre grunner skal medarbeider informere frivilligansvarlig så tidlig som mulig. 
 • Tilegne seg kunnskap om festivalprogrammet og arenaen du jobber på før vakten starter.
 • Være rusfri på vakt. Det er ikke lov å innta alkohol eller andre rusmidler før eller under vakt.
 • Bruke festival-uniform når de er på jobb. Du vil få utdelt t-skjorte og navneskilt.
 • Den frivillige har taushetsplikt, og kan ikke dele kjøreplan, timeplan eller annen konfidensiell informasjon om festivalen eller artisten til andre utenfor festivalen.

BOREALIS ØNSKER Å VÆRE ET TRYGGERE ROM

Det er viktig at festivalen er en imøtekommende, åpen, tilgjengelig og inkluderende arena. Vi står alle sammen i kampen for likhet, og ber våre ansatte, artister, samarbeidspartnere, publikummere og frivillige om å respektere hverandre – uansett etnisitet, seksuell legning, kulturell bakgrunn, kjønnsidentitet, utviklingshemming eller alder. Hvis du opplever selv eller vitne til trakassering ber vi deg gi beskjed til din nærmeste Borealis kontakt, gjerne daglig leder eller frivilligansvarlig.

SANKSJONER/OPPHØR AV AVTALEN

Arrangørs rettigheter
Dersom den frivillige ikke overholder ansvar og rettigheter etter avtalen, forbeholder festivalen seg retten til å avslutte arbeidsforholdet og dermed mister den frivillige retten til gratis tilgang på festivalens arrangementer. Festivalen kan kreve tilbakebetaling av den frivillige for gjeldende kostnader.

Medarbeiders rettigheter
Dersom arrangør ikke overholder betingelser etter avtalen, kan arbeidsforholdet avsluttes med øyeblikkelig virkning. Dokumenterte kostnader som følge av kontraktsbrudd kan søkes tilbakebetalt. Erstatningsansvar vil behandles individuelt av oppdragsgiver. 

Avtalen signeres ved å krysse av for «Accept Terms of Service» i frivilligregistrerings-skjemaetVOLUNTEER CONTRACT BOREALIS 2023

THIS CONTRACT ENSURES THE AGREEMENT BETWEEN THE FOLLOWING PARTS:

Employer Borealis (from now on referred to as the Festival)
Strandgaten 207, 5004 Bergen, org.nu. 985 703 167
Contact persons:
Volunteer Coordinator: Emilie Fanor-Fontaine
E-mail: frivillig@borealisfestival.no, phone: +47 916 62 702
Managing Director: Rachel Louis
E-mail: rachel@borealisfestival.no, phone: +47 480 88 490

and You as “employee” (from now on referred to as the Volunteer)

Borealis has approved your application to become a volunteer at the Festival. This agreement will ensure satisfactory working conditions for the Volunteer, and satisfactory conditions for the realisation of the Festival.

APPLICABILITY

The agreement applies to Borealis the 15-19 March 2023, or other dates agreed upon by the volunteer and the festival.

THE FESTIVALS RIGHTS AND RESPONSIBILITIES

 • The festival is obliged to provide a good working environment and comply with applicable regulations and policies within HMS.
 • The festival can be held responsible for the costs of injuries as a result of work, through insurance coverage.
 • The festival provides the following remuneration for all volunteers: exclusive access to open rehearsals*, free access to all shows and events*, Borealis merch, free meal every working day.

*Applies as long as there is capacity at the venue.

THE VOLUNTEERS RIGHTS AND RESPONSIBILITIES

The volunteer is obliged to:

 • Work a minimum of 18 hours over the festival period.
 • Read, reply and follow the instructions sent out on e-mail and SMS.
 • Meet precisely to your assigned working shifts, and give notice to the Volunteer Coordinator if you are late or sick as soon as possible.
 • Acquire knowledge about the festival program and the different venues before your first shift.
 • Be sober during your working hours. As a volunteer you are not allowed to consume alcohol or drugs during shifts.
 • Use the festival uniform you are given: Borealis T-shirt and nametag.
 • Act friendly and helpful towards guests, staff, artists, other volunteers and yourself during the festival.
 • Maintain confidentiality by not showing artist riders, schedules or other confidential information about the artists and festival to outsiders.

BOREALIS WANTS TO BE A SAFER SPACE

It is important that the festival is a welcoming, accessible and inclusive space for everyone involved as well as tolerant, supportive and free from harassment. We are all in the same battle for equality, and we ask all our staff, artists, collaborators, audience and volunteers to promote the same values of respect for all – regardless of ethnicity, sexual orientation, gender identity or expression, disability or age. If you experience or witness any kind of harassment please contact a member of the staff, preferably Managing Director or Volunteer Coordinator.

SANCTIONS/TERMINATION OF AGREEMENT

THE FESTIVALS RIGHTS
If the volunteer does not comply with the terms of this agreement, the organiser reserves the right to terminate employment. The volunteer will then lose their privilege to attend the remaining festival events for free, and be obliged to pay back applicable costs.

THE VOLUNTEERS RIGHTS
If the festival does not uphold the terms listed in this agreement, the employment is terminated with immediate effect. Documented costs for breach of contract may be sought. Liability will be considered individually by the client.

This agreement is signed by ticking “Accept Terms of Service” at the bottom of the volunteer registration form