• Finissage: Daniel Slåttnes & Sara Rönnbäck – Conversation Between Bodies #11

  • 09.03
  • 18:00–19:00
  • Aldea
    C.Sundtsgate 55, 5004 Bergen

Med en performance som utforsker forholdet mellom ulike materialer, avslutter Daniel Slåttnes og Sara Rönnbäck sin utstilling på Aldea. Prosjektet ble startet i 2015, og har bestått av flere utstillinger i både Norge og utlandet, i tillegg til en kunstbok.

Denne utforskingen av materialenes forhold til hverandre, startet med kunstnerne selv, og utviklet seg så til å inkludere katten deres, og til ulike gjenstander i arbeidsrommet. Gjenstandene har en fortelling iboende i seg, men skaper også nye forbindelser i kontakten med Daniel og Sara. I Conversation Between Bodies antar de at materialene har en egen vilje og vil samarbeide for å få muligheten til å uttrykke seg.

I løpet av prosessen har de også erfart at det er vanskelig å kommunisere mellom mennesker. Mange nyanser i talespråket kan feiltolkes. Kan vi lære noe om hvordan vi forstår våre medmennesker, gjennom å se på en katt, et tre eller en stein gjennom en litt annen linse?

Daniel og Sara kommer til å ha på seg drakter med elektroder som fanger opp elektriske signaler fra kroppen. På samme måte er gjenstandene kledd i heldekkende drakter med elektroder som forsterker signalene deres. Disse signalene transformeres til lyd som spilles ut i rommet. Til sammen blir dette til en «superorganisme», der grensene mellom meg og deg, mellom den og dét, er visket ut. I rommet er vi alle enten kropper eller objekter, avhengig av hvor mye fri vilje vi er villige til å innvilge oss selv.

Foto: Zane Cerpina

As part of the closing night of their Aldea exhibition, Daniel Slåttnes and Sara Rönnbäck present a performance exploring inter-material relationships. A collaborative project between the two artists, that has been developing since 2015, Conversation Between Bodies has taken the form of an artist book as well as exhibitions in Norway and abroad.

Their exploration of inter-material relationships began between the artists themselves, and extended out to their cat, and to materials in their studio. The objects carry their own story, but also create new connections in the meeting with Daniel and Sara. In Conversation Between Bodies they assume that the art materials also have a will, and so collaborate to give the material the opportunity to express themselves.

Through their explorations they have realised that it is also difficult to communicate between us people. Many shades of meaning within verbal language fall into misinterpretations. Can we learn something about the understanding of "the other" by seeing our cat, a tree, or a stone differently?

For the 11th version of Conversation Between Bodies, Daniel and Sara wear full body suits with electrodes that pick up the electrical signals of the body. In the same manner, the objects are dressed in body suits with electrodes that amplify the object's signals. These signals are transformed in to sound that fills the room. Together, both visually and sonically, they create a "superorganism" where the boundaries between me and you, this and that are wiped out. In the room we are all bodies or objects, depending on how much free will we are willing to ascribe to ourselves.

Photo: Zane Cerpina

Presentert i samarbeid med Aldea

Presented in collaboration with Aldea

  • Utstillingen er åpen fra 14.02–10.03 på Aldea
  • The exhibition will be open from 14.02–10.03 in Aldea
  • Tweet This   Share this on Facebook